Všeobecné obchodní podmínky


Děkujeme za Váš zájem o zakoupení nabízené publikace. Nicméně před tím, než tak učiníte, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále pouze „VOP“) platí pro nákup publikace Maják v moři strachu, ať už v podobě tištěné nebo ve formě elektronické knihy (dále pouze jako nebo „ebook“) přes webové rozhraní www.majakvmoristrachu.cz

„Kupujícím“ se pro účely těchto VOP rozumí zákazník, tzn. fyzická nebo právnická osoba na straně jedné a „Prodávajícím“, jakožto výhradní distributor této publikace na straně druhé, je:

Prodávající: Jan Kadlčík
Sídlo/bydliště: Skelná 1413/18, Jablonec nad Nisou
IČ: 03812162
Zapsaná: MěÚ Jablonec nad Nisou
Email: info@majakvmoristrachu.cz
Kontaktní adresa: Skelná 1413/18, Jablonec nad Nisou, 46602

Komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou (e-mailem). Prodávající si však vyhrazuje právo Kupujícího telefonicky kontaktovat pro případné upřesnění objednávky.


2. OBJEDNÁVKA A NÁKUP

Kupující uskutečňuje objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující stvrzuje, že se seznámil s uvedenými VOP a bez výhrady s nimi souhlasí, stejně jako i se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce. Objednávka je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od momentu potvrzení objednávky vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito VOP. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto VOP. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.


Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.


3. INFORMACE O PRODUKTU

Kupující má možnost objednat publikaci Maják v moři strachu v podobě tištěné nebo elektronické knihy (ebook) přes objednávkový systém, a to odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

Na webové stránce www.majakvmoristrachu.cz je uveden podrobný popis nabízeného titulu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Publikace slouží pouze k informačním účelům a byla vytvořena s využitím znalostí a zkušeností autorů (držitelů autorských práv). Publikace nikdy nemůže plně nahradit osobní konzultaci s lékařem.

Pro objednání slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, a zvolí způsob úhrady.

Před odesláním objednávky je možné kontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře. Objednávka se následně potvrzuje kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“.

O obdržení objednávky je Kupující informován mailem zaslaným na elektronickou adresu zadanou v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než je doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné e-mailem (na adrese info@majakvmoristrachu.cz) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.


4. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB PLATBY

Na webové stránce je vždy uvedena aktuálně platná cena publikace platná pro daný formát. Ceny jsou uváděny včetně DPH. Kupní cena tištěné verze nezahrnuje dopravné (poštovné). Vzhledem k charakteru ebooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.

Ceny jsou uváděny v korunách českých a jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webové stránce uvedeny. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Konečná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. před tím, než potvrzením tlačítkem „Dokončit nákup“) zahrnuje i eventuální poštovné. Výše poštovného v případě tištěných knih se řídí podle aktuálního tarifu České pošty.

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře, přičemž Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1–2 pracovní dny). Pokyny k platbě jsou zasílány v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění

- online způsobem, kdy po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet. Po přijetí platby je vystaven doklad o přijaté platbě, u online platebních metod je to potvrzení vystaveno obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 dnů od přijetí platby.

V případě, že Kupující neuhradí platbu na účet do 7 kalendářních dnů, objednávka bude stornována. O této skutečnosti je Kupující informován e-mailovou zprávou.


5. DODACÍ PODMÍNKY

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu úhrady. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook dodán nejpozději do 3 pracovních dnů od chvíle, kdy připsána na bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude ebook dodán obratem po provedení platby.

Po úspěšném provedení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo odeslána papírová publikace. S ohledem na charakter ebooku nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

V případě tištěné verze se náklady na dopravu odvíjejí od zvoleného způsobu dopravy. V případě využití služeb České pošty a odeslání jako doporučeného psaní je cena stanovena podle aktuálního ceníku na 57 Kč, v případě prioritního doporučeného psaní na 64 Kč. Při odběru více knih na 129 Kč v případě balíku S.

Prodávající se zavazuje dodat zboží objednané Kupujícím bez zbytečného odkladu po prokazatelném zaplacení kupní ceny.

Dopravu papírových publikací na určenou adresu zajišťuje Prodávající na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu doručení.

V případě digitálního obsahu Prodávající dodá přístupové údaje ke stažení digitálního obsahu Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři neprodleně po úhradě kupní ceny. Doklady k digitálnímu obsahu, zejména daňový doklad – fakturu odesílá Prodávající Kupujícímu taktéž neprodleně po úhradě kupní ceny.

Digitální obsah je doručován výhradně elektronickou formou. Vhodné programové vybavení pro otevření digitální obsahu je Adobe Reader verze 11.0.0.

Ebook ve formátu .pdf je zaslán po uhrazení kupní ceny sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Po dodání ebooku je Kupující povinen co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu a v případě zjištění nedostatků kontaktovat Prodávajícího, který provede nápravu.


6. ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

Elektronická kniha, resp. digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.

Digitální obsah zaslaný Kupujícímu na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah si Kupující stáhne v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku je nezbytné připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího.

V případě údržby či aktualizace serveru Prodávajícího může dojít výjimečně ke krátkodobému výpadku, což by způsobilo krátkodobou nedostupnost.


7. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Publikace Maják v moři strachu je určena pro osobní potřebu Kupujícího. Obsah publikace podléhá ochraně autorských práv. Její další šíření jako celku či jednotlivých částí je bez souhlasu autora (držitele autorských práv) zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto držiteli autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Kupující není oprávněn tištěný a digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany digitálního obsahu nebo informace o identifikaci práv k digitálnímu obsahu. Kupující bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.


8. REKLAMAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY

Kupující je oprávněn zrušit objednávku ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to zasláním e-mailové zprávy na e-mail info@majakvmoristrachu.cz V předmětu zprávy by mělo být uvedeno, že se jedná o storno objednávky, dále číslo zrušené objednávky, datum objednávky, jméno objednatele. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky Prodávajícím) je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Případné reklamace nebo námitky může Kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním emailu na adresu info@majakvmoristrachu.cz. Pro podání reklamace námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

Prodávající vrátí kupujícímu částku plně odpovídající ceně digitálního obsahu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.


Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt (ebook) a tento nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese info@majakvmoristrachu.cz.


9. OCHRANA INFORMACÍ

Používáním internetové stránky www.majakvmoristrachu.cz a nákupem jeho publikace dává Kupující souhlas se shromažďováním některých osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně ukončit. Kupující má právo na opravu údajů včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující může také kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

Jako Kupující zadáváte při nákupu své údaje jako jméno a příjmení, adresa bydliště, případně dodací adresa, adresa elektronické pošty apod. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci Kupujícího a jsou využívány pouze k realizaci objednávky případně komunikaci s Kupujícím. Tyto údaje jsou uloženy databázi Prodávajícího na dobu neurčitou a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám.


10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné právní spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2020


Zpět na hlavní stranu